Avelsvärdering

För att kunna välja ut de bästa avelsdjuren sker avelsvärdering varje dygn med hjälp av BLUP (Best Linear Unbiased Prediction). BLUP är en statistisk metod som effektivt korrigerar bort de miljöeffekter som kan påverka djurets produktionsresultat och beräknar istället djurens verkliga värde i aveln. Detta värde kallas avelsvärde och ges för varje enskilt djur och för varje egenskap. Avelsvärdet bestäms både av djurets egna resultat men också av dess släktingars resultat. Varje gång det kommer in ny information om djuret eller dess släktingar förändras avelsvärdet. Ju mer information som djuret har desto säkrare (speglar verkligheten bättre) är avelsvärdet.

Avelsvärden för de egenskaper som ingår i avelsmålet multipliceras med en ekonomisk vikt som reflekterar hur viktig egenskapen är för grisproduktionen. Dessa summeras ihop till ett handelsvärde i kronor som speglar grisens genetiska värde och används vid rangering av avelsdjur.

Genom att hela tiden välja ut de bästa djuren för avel fås ett genetiskt framsteg och nästa generation blir bättre än föräldragenerationen. Hur stort framsteget blir beror på:
- Hur säker beräkningen av djurets avelsvärde är (beror på egenskapernas arvbarhet och hur mycket information om djuren som finns)
- Selektionsintensiteten (hur många djur som används i aveln, få djur i avel ger högt genetiskt framsteg men risken för inavel ökar)
- Hur stor den genetiska variationen är (större genetisk variation leder till snabbare framsteg) 
- Generationsintervallet, hur snabbt nya bättre djur kan bytas ut mot deras föräldrar (kortare intervall ger snabbare framsteg)

Formeln för genetiskt framsteg:

HKSCAN 

Torgg.4

SE-29181 Kristianstad

SWEDEN
Tel:+46 44-194 123

      +46 44-194 124


                     
monica.hansson@hkscan.com                      

maria.eriksson@hkscan.com
                       
Copyright 2012 Nordic Genetics
Användarvillkor  |  Personliga uppgifter
Logga in|